RecordDetails
New York, NY [etc.] : Praeger, 1987.
xvi, 269 p. 24 cm.