RecordDetails
Leipzig : Bernhard Tauchnitz, 1896.
3 v. : ill., map ; 16 cm.