RecordDetails
طشقند : دار رادوغا، 1987.
4 مج. ؛ 22 سم.