RecordDetails
Boston : Houghton Mifflin, 2000.
xvi, 381 p. ; 22 cm.