RecordDetails
Leipzig : Druck und Verlag, 1897-1898.
2 v. ; 23 cm.