RecordDetails
Leipzig : J.C. Hinrichs, 1876-79.
2 v. ; 22 cm.