RecordDetails
London : Egypt Exploration Society, 1930-<1964>
v. <1, 3> ; 26 cm.