RecordDetails
Oxford ; New York : Pergamon Press, -1981.