RecordDetails
Alexandria, Egypt : Whitehead Morris Ltd., [1925]
69 p. ; 22 cm.