RecordDetails
Leipzig : F. Meiner, 1922-
7 v. : ports., 24 cm.