RecordDetails
Milano : Arnoldo Mondadori, c2000.
cxiv, 1540 p. ; 18 cm.