RecordDetails
Leipzig : Freytag, 1897.
v, 338 p. : ill. ; 23 cm.