RecordDetails
New York : International Publishers, [195-?]
v. <1 > ; 22 cm.