RecordDetails
القاهرة : روز اليوسف، 1973.
286 صفحة ؛ 21 سم.