RecordDetails
Bangkok : White lotus, 1995.
xviii, 434p.